Algemene voorwaarden

Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden van Bison International te ZAVENTEM

Artikel 1 - Geldigheid
Bison International is een handelsnaam van het Belgisch bijkantoor van Perfecta Chemie International B.V. met zetel te 4462 EW Goes (Nederland), Dr. A.F. Philipsstraat 9 (ingeschreven in de KvK in Nederland) onder nummer 22021065 en in de KBO in België onder nummer 0417.416.635).

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, die door ons in de handel worden gebracht en/of verstrekt. Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht. Afwijkende voorwaarden van kopers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij en nadat bedoelde inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door ons van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie. Indien en voor zover een aanbieding en/of overeenkomst tussen koper en ons van de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen en/of overeenkomsten afwijkende bepalingen bevat zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, zal de voor ons gunstigste regeling gelden en blijven de voorwaarden voor het overige volledig van kracht.

Artikel 2 - Aanbiedingen en opdrachten
1)    Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen (ook indien gedaan door middel van door ons uitgegeven prijslijsten) en opdrachten zijn geheel vrijblijvend en kunnen worden herroepen onverwijld na de aanvaarding, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2)    Alle overige mondelinge zowel als schriftelijke aanbiedingen, ook die door onze vertegenwoordigers of ander personeel gedaan, vervallen door een nieuwe aanbieding, tenzij in deze laatste het tegendeel door ons is vermeld.

3)    Worden door koper goederen besteld zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wordt deze bestelling uitgevoerd tegen de op het tijdstip van de opdracht geldende prijs, onafhankelijk van vroeger gemaakte offertes of eerder berekende prijzen.

4)    Tenzij anders vermeld of overeengekomen worden alle producten bruto voor netto geleverd. Dun vloeibare producten worden in het algemeen geleverd tegen netto inhoudsmaat of gewicht.

Artikel 3 - Merken, ontwerpen en verpakkingen
De door ons verkochte en geleverde goederen, voorzien van ons fabrieksmerk en naam, mogen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet van de naam en het fabrieksmerk worden ontdaan en onder andere naam en/of merk dan wel aanduiding worden verkocht.

Artikel 4 – Eigendomsvoorbehoud
1)     De geleverde goederen blijven onze uitsluitende eigendom tot de volledige betaling van alle vorderingen – uit deze of andere leveranties, inclusief alle kosten, lasten en nalatigheidinteresten en vergoedingen.

2)     Indien de koper niet aan zijn verplichtingen voldoet of indien wij redenen hebben aan te nemen dat de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, kunnen de goederen terstond door ons worden teruggevorderd. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden gebracht.

3)     Indien nodig is de koper verplicht ons alle medewerking te verlenen bij het treffen van maatregelen die dienen ter bescherming van het door ons voorbehouden eigendomsrecht, zoals het verschaffen van toegang tot zijn bedrijf, indien wij zijn producten willen terugvorderen.

4)     Onverminderd het in lid 2 van dit artikel gestelde, blijven alle risico’s met betrekking tot de geleverde goederen voor rekening van de koper.

5)     Over niet of gedeeltelijk betaalde goederen mag door koper niet anders worden beschikt dan in het normale uitoefenen van zijn bedrijf. Met name is koper niet gerechtigd deze goederen in pand of anderszins tot zekerheid te doen strekken.

Artikel 5 – Leveringstijd

Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De leveringstijd gaat in nadat de order door ons is aanvaard, tenzij de koper eerst nog aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. In dat geval vangt de leveringstijd eerst aan op de dag nadat de koper aan die voorwaarden heeft voldaan. Vertraagde levering geeft, behoudens in geval van opzettelijke vertraging, generlei recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Wanneer nochtans bij de overeenkomst is bedongen dat de levering op een bepaald tijdstip zal geschieden en koper aan ons schriftelijk heeft doen laten weten dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden, op straffe van de ontbinding van de koopovereenkomst, dan is koper gerechtigd om na het verstrijken van de overeengekomen termijn zonder dat levering heeft plaatsgevonden, de koopovereenkomst (al dan niet met rechtelijke tussenkomst) te ontbinden, zonder evenwel enig recht te hebben op enige schadevergoeding uit hoofde van de opgelopen vertraging. Indien er geen levering kan plaatsvinden worden de eventueel door de koper betaalde voorschotten terugbetaald zonder interest of andere vergoedingen.

Artikel 6 – Leveringen en Vervoer

1)    Orders vanaf 375 EUR worden franco geleverd op de maatschappelijke zetel van de koper in België, tenzij de koper schriftelijk een ander leveringsadres in België heeft opgegeven. Te dezer zake zijn de ICC Incoterms 2010 van toepassing. Orders onder 375 EUR worden niet uitgeleverd. De koper dient de goederen bij de levering steeds nauwkeurig te controleren, teneinde na te gaan of deze al dan niet gebreken of manco’s vertonen.

2)    Voor zover geen tijdstip is overeengekomen, is de verkoper gerechtigd de producten en diensten op elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur op het overeengekomen afleveradres af te (doen) leveren.

De koper zal er voor zorgen dat de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst en het tijdstip waarop met het lossen van de producten kan worden aangevangen niet langer dan 15 minuten bedraagt.

Artikel 7 – Betaling
1)    Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting.

2)    Indien er een gegronde aanleiding bestaat om aan te nemen, dat koper een koopovereenkomst niet of niet geheel zal naleven, dan zijn wij gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen alvorens tot levering of verdere levering over te gaan. Indien koper in verzuim blijft, vervalt de eventueel op ons rustende leveringsplicht, onverminderd ons recht op vergoeding van alle schaden, kosten en interesten door koper. Wij hebben steeds het recht te leveren onder rembours.

3)    Alle betalingen dienen te geschieden op onze giro- of bankrekeningen, of contant tegen afgifte van een door ons getekende kwitantie. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door ons aangegeven wijze zijn verricht.

4)    Iedere vertraging in de betaling van facturen, om welke reden ook, doet vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest lopen ten belope van één percent (1%) per maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand wordt beschouwd.

Indien een factuur geheel of gedeeltelijk niet betaald wordt op de vervaldag zal de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een vergoeding verschuldigd zijn van 10% van het nog openstaande bedrag, met een minimum bedrag van 250 EUR.

5)    Wij behouden ons het recht voor om, van rechtswege en zonder ingebrekestelling of andere formaliteit, bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere tekortkoming van de koper onder de uitstaande overeenkomsten, de uitvoering van al onze overeenkomsten met de koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, en alle, zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling of tegen een zekerheidsstelling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen doen gelden.

Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de koper kan in geen geval beschouwd worden als een verzaking in onzer hoofde om zich later op deze tekortkoming te beroepen.

6)     Kosten verbonden aan de gerechtelijk en buitengerechtelijke inning van vorderingen zijn voor rekening van koper.

7)     Elke klacht betreffende facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd per aangetekende brief te worden geformuleerd binnen de vijf (5) dagen na ontvangst van de levering. Geen enkele reden, zoals bijvoorbeeld het indienen van een klacht, bevrijdt de koper van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 8 – Faillissement, enz.
Wij zijn gerechtigd deze overeenkomst van rechtswege te beëindigen door het  versturen van een aangetekend schrijven aan de koper, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding, indien (i) een belangrijke wijziging plaatsvindt in de juridische structuur of de economische of financiële toestand van de andere partij, zodat de partij die opzegt, gerechtigd is te vrezen dat de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst niet zullen worden nageleefd; (ii) indien de andere partij het voorwerp uitmaakt van een procedure van ontbinding, faillissement, liquidatie, stopzetting van betaling of protest of indien zij insolvabel wordt of het geheel of een substantieel gedeelte van haar activa overdraagt, of (iii) indien het bestuur, de aandeelhouders of de controle van de andere partij substantieel wordt gewijzigd.

Artikel 9 – Klachten 
1)      Klachten wegens niet-conforme levering (dit omvat alle gebreken aan de geleverde goederen die mits een normaal doch zorgvuldig onderzoek kunnen worden ontdekt) dienen, om ontvankelijk te zijn, binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de goederen per aangetekend schrijven te worden ingediend.

2)     Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl koper het beweerd gebrek aan de producten had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen. De ondeugdelijkheid van geleverde producten kan door koper met alle middelen worden aangetoond met dien verstande, dat als ondeugdelijkheid uitsluitend wordt aangemerkt het niet voldoen aan de bij verkoper ten aanzien van het product geldende specificatie(s).

3)     Klachten inzake verborgen gebreken kunnen slechts ingediend worden binnen zeven (7) dagen nadat koper de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft vastgesteld, doch in geen geval later dan zes (6) maanden na levering van de goederen. Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld, dienen de klachten binnen deze termijn te worden ingediend.

4)     Retourzendingen worden uitsluitend aangenomen na voorafgaande schriftelijke toestemming en mits franco toegezonden.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
1)    Bij schriftelijke of mondelinge verwerkingsadviezen door ons gegeven, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de resultaten vanwege de grote verscheidenheid aan materialen waarmee wordt gewerkt.

2)    Onze schadevergoedingsplicht terzake van ondeugdelijkheid van geleverde producten, foutieve documentatie, verwerkings- en andere adviezen, begeleiding en inspectie strekt zich niet verder uit dan tot het factuurbedrag van de geleverde producten of het deel daarvan, waarop de klacht betrekking heeft.

3)     Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid voor schade die rechtstreeks of zijdelings een gevolg is van een door ons niet of niet geheel nagekomen verplichtingen is uitgesloten.

Artikel 11 – Overmacht
1)    Ingeval wij door overmacht verhinderd worden de overeenkomst uit te voeren, dan wel deze door overmacht bezwaarlijker of kostbaarder wordt gemaakt, hebben wij het recht zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn.

2)    Onder overmacht wordt ten deze verstaan alle omstandigheden, zowel voorzien als onvoorzien, tengevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs door afnemer niet meer kan worden verlangd, waaronder begrepen staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij in eigen fabriek of in die van onze onderleveranciers, transportstoringen en andere buiten onze controle liggende gebeurtenissen zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, overstroming, storm, devaluatie en inflatie, alsmede plotselinge verhoging van de grondstofprijzen, energiekosten, invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, waarbij ons land of een ander land, waaruit wij het voor de levering benodigde materiaal hadden willen betrekken, is betrokken en vertraagde levering door onze onderleveranciers.

Artikel 12 – Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbanken
Alle met ons afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht.
Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.